Organy i kompetencje

Zarząd
Andrzej Kowalczyk - Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz statut spółki.

Rada Nadzorcza
Jerzy Mach – Przewodniczący
Beata Olszewska - Zastępca Przewodniczącego
Monika Kowalczyk - Sekretarz Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczegółowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz statut spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akcjonariusze Spółki: Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna w Opolu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje WZA określa kodeks spółek handlowych oraz statut spółki.Opublikował: Andrzej Dudczak
Publikacja dnia: 19.07.2019
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 20.09.2011
Dokument oglądany razy: 3 162