1. Inne dane publiczne

Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

2. Taryfy

Informacje o aktualnie obowiązujacych taryfach umieszczone są na naszej stronie firmowej.

3. Zamówienia publiczne

Informacje o przetargach umieszczone są na naszej stronie firmowej.

4. Struktura paliw zużytych w roku 2021 do produkcji energii cieplnej:

Asortyment t.p.u. udział %
węgiel kamienny 131 482,31 0,885 88,5
gaz ziemny + zaazotowany 16 946,75 0,113 11,4
biomasa 0,00 0,000 0,0
propan butan 13,87 0,000 0,0
olej opałowy 103,82 0,001 0,1
Suma 148 546,75   100,0

t.p.u. - tona paliwa umownego


5. Struktura paliw zużytych w roku 2021 do produkcji energii elektrycznej do pobrania w pliku PDF

6. Informacja o strukturze paliw wykorzystywanych w roku 2021 do produkcji ciepła w ECO SA oraz informacja o oddziaływaniu na środowisko w związku z produkcją ciepła (wskaźniki emisji) - na podstawie par. 23 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U. 2007.16.92):

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 0
a biomasa 0
b geotermia 0
c energetyka wiatrowa 0
d energia słoneczna 0,01
e duża energetyka wodna 0
f mała energetyka wodna 0
2 Miał węgla kamiennego 88
3 Węgiel brunatny 0
4 Gaz ziemny 11,92
5 Energetyka jądrowa 0
6 Inne - olej opałowy 0,07
RAZEM  100

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza w przeliczeniu na wyprodukowane ciepło (rok 2021): 

      ECO S.A.
Emisja - wskaźniki na ciepło (2021)  
  Pył  g/GJ 32,98
  SO2 g/GJ 292,38
  NO2 g/GJ 135,55
  CO g/GJ 96,75
  CO2 kg/GJ 96,42

7. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej do pobrania w pliku PDF

8. Informacja o przeciętnym rocznym zużyciu energii cieplnej oraz o środkach poprawy efektywności energetycznej:

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła w 2021

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej