Zarząd

Katarzyna Graboś - Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Rada Nadzorcza

Grażyna Kołodziej - Przewodnicząca Rady
Zdzisław Horwat - Zastępca Przewodniczącej Rady
Dariusz Klonowski - Sekretarz Rady
Tomasz Gołębiowski - Członek Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczególowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Zgromadzenie Wspólników

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje ZW określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.