Podstawowe dane spółki

ECO Malbork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sikorskiego 39A
82-200 Malbork
tel. 55 647 92 24; fax 55 647 92 30
e-mail: ecomalbork@ecosa.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000088168
Kapitał zakładowy: 13.319.200,00 zł
NIP: 579 00 07 328
REGON: 170388073
Bank: PKO BP SA Centrum Korporacyjne Opole nr 78 1020 3668 0000 5102 0307 0604

Status prawny

Do 30.06.1997r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Malborku działało jako przedsiębiorstwo komunalne.
Z dniem 01 lipca 1997 roku z mocy prawa zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (jednoosobowa spółka Gminy Miejskiej Malbork) zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43).
01.08.2007 roku spółka zmieniła nazwę na ECO Malbork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05.02.2002r.

Przedmiot działalności

PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.