Zarząd

Andrzej Kowalczyk - Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Rada Nadzorcza

Jerzy Mach - Przewodniczący Rady
Beata Olszewska - Zastępca Przewodniczącego Rady
Paweł Ludwik - Sekretarz Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczegółowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Zgromadzenie Wspólników

Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna w Opolu

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje ZW określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.