Zarząd

Zdzisław Horwat– Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Rada Nadzorcza

Paweł Łuczak - Przewodniczący Rady
Piotr Gumiński - Zastępca Przewodniczącego Rady
Janusz Korczak - Sekretarz Rady
Jarosław Kamionka - Członek Rady
Bogdan Wójciak - Członek Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczegółowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Zgromadzenie Wspólników (struktura kapitału)

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA
Osoby fizyczne

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje ZW określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.