Zarząd

Marcin Denkiewicz – Prezes Zarządu
Andrzej Rezwiakow – Członek Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Rada Nadzorcza

Katarzyna Kostur - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marcin Porzycki - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Marta Dańkowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczegółowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Zgromadzenie Wspólników

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje ZW określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.