Zarząd

Paweł Krawczyk - Członek Zarządu ds. Ekonomicznych
Mirosław Romanowicz - Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz statut spółki.

Rada Nadzorcza

Ewelina Wystrach - Śmiechowska - Członek Rady
Daniela Zieglmayer - Członek Rady
Adrianna Centkowska - Członek Rady
Paweł Jasiński - Członek Rady
Sebastian Paroń - Członek Rady
Renata Ćwirzeń - Szymańska - Członek Rady
Manfred Paasch - Członek Rady
Monika Stypułkowska - Członek Rady
Anna Habzda - Członek Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczególowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz statut spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Akcjonariusze Spółki: Gmina Opole, E.ON edis energia sp. z o.o., osoby fizyczne.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje WZA określa kodeks spółek handlowych.