Zarząd

Jan Hałuszczak – Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Rada Nadzorcza

Paweł Jasiński - Przewodniczący Rady
Kamil Matolicz - Zastępca Przewodniczącego Rady
Dariusz Węgielewski - Sekretarz Rady
Mariusz Tańczuk - Członek Rady
Anna Engelgardt - Członek Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczególowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Zgromadzenie Wspólników

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
Osoby fizyczne

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje ZW określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.