Podstawowe dane spółki

Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna w Opolu
45-118 Opole, ul. Harcerska 15
telefon 0-77 54 10 100, 54 10 101
fax 0-77 454 33 66
e-mail: eco@ecosa.pl
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000014339
Kapitał zakładowy: 155.480.000 zł w całości wpłacony
NIP: 754-25-24-950
Regon: 531363177
Konto bankowe: PKO BP SA Centrum Korporacyjne Opole nr 27 1020 3668 0000 5002 0187 8859

Status prawny

Spółka akcyjna - powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego - akt notarialny z dnia 27.05.1998r. sporządzony przez Notariusza Annę Niedużak, Rep. A Nr 3669/1998.
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000014339 w dniu 18.07.2001r.

Przedmiot działalności

PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.